Muafiyet ve İntibak Yönergesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Muafiyet ve İntibak Yönergesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce, uzaktan eğitim programları hariç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge;

 1. Yatay/dikey geçiş yaparak veya Af Kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin,
 2. Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci veya mezun iken Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,
 3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, ERASMUS, FARABİ, MEVLANA gibi değişim programları kapsamında alınan dersler
 4. Yukarıda belirtilen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin, daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 11 Eylül 2012 tarih ve 28408 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. a) İlgili Birim: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Dekanlık/Müdürlüklerini,
 2. b) İntibak İşlemi; Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
 3. c) İntibak Komisyonu; İlgili Dekanlıkça/Müdürlükçe bölümler bazında oluşturulan muafiyet ve intibak taleplerinin incelendiği en az üç üyeden oluşan İntibak Komisyonunu,

ç) Muafiyet; daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

 1. d) Üniversite; Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu; İlgili Akademik birimin Yönetim Kurulunu ifade eder.

Başvuru esasları ve süresi

MADDE 5- (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu  tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) eklenmesi gerekir.

(2) Öğrenciler, daha önce almış oldukları ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.

(3) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

(4) En çok on akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir.

(5) Muafiyet başvuruları öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez.

Muafiyet  ve İntibak İle İlgili Hususlar

MADDE 6- (1) Ders muafiyet işlemlerinde hangi derslerin eşdeğer kabul edilip muafiyet verileceği dersin alındığı eğitim-öğretim yılına bakılmaksızın, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’nün İntibak Komisyonu kararıyla bu belgedeki esaslara uygun belirlenir, daha önce alıp da başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği tüm dersler için karara bağlanır ve  Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilir.

 • Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler.
 • Ortak zorunlu derslerden olan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Akademik İngilizce derslerinin muafiyet taleplerinde, kredili olup olmadıkları, ders içerikleri ve süre sınırına bakılmaksızın yeterli başarı gösterilmiş ise öğrencilerin bu derslerden muafiyet işlemleri ilgili birim tarafından yapılabilir.
 • Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; derslerden muaf olunabilmesi için başarılı olduğu dersin; yerine sayılacağı eşdeğer dersin öğretim planındaki kredi ve AKTS değerlerine eşit, yüksek veya en fazla bir kredi/AKTS değerinde düşük ve içerik yönünden en az %80’ine uyumlu / yeterli olmasına bakılır. Bu uyumun ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenmesi muafiyet için yeterlidir.
 • Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları bir dersin birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet talebinde bulunması halinde, bu talebinin kabulüne dersi veren öğretim elemanının ve intibak komisyonunun da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.
 • Muafiyet talebinde bulunulan dersin; uzaktan eğitim veya açıköğretim olması muafiyete engel teşkil etmez.
 • Öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık, bir dersten muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu şekildeki derslerin muafiyetlerinde başarı notları toplanıp, ortalaması alınarak transkriptlere işlenir.
 • Daha önceki yükseköğretim kurumlarında Türkçe olarak alınmış derslerin, Üniversitemizde İngilizce olarak okutulan derslere muaf sayılmasıyla ilgili kararda tamamen ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.
 • Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100’lük sistemde aldıkları notların 4’lük sisteme dönüştürülmesinde “Yükseköğretim Kurulu” tarafından yapılan düzenleme doğrultusundaki 4’lük sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır.
 • Muaf olunması talep edilen dersin başarı notu, harf notu olarak değil de YETERLİ, BAŞARILI şeklinde belirtilmişse ve üniversitemizde bu derse karşılık bir harf notu verilmesi gerekiyorsa, transkriptte ilgili dersin başarı notu CC olarak işlenir.
 • Aynı anda önlisans ve lisans eğitimine devam eden öğrencilerin, birinde almış oldukları ders, diğer programda da var ise aynı başarı puanı diğer programa aktarılmaz.
 • Daha önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin aynı düzeyinde başka bir programda öğrenim görmüş olan öğrenciler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Bu öğrenciler için ilgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, öğrenim belgesine (transkripte) daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve bu dersler GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.
 • Önlisans, lisans ve yüksek lisans ile doktora programlarındaki başarılmış olan ortak derslerden muafiyet talebinde bulunulabilir. Ancak birden fazla alınan derslerde en son alınan not değerlendirmeye alındığından, en son alınan dersin içeriklerinin iliştirilmesi gerekmektedir.
 • Seminer, her türlü proje, laboratuvar, tez gibi tamamen uygulamalı derslerden muafiyet talep edilemez.
 • Gerek önlisans ve lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora eğitiminde öğrenim süresince tüm dönemlere ait bir defada muafiyet talebinde bulunulabileceği gibi, öğrencilerin o anda farkına varamadıkları veya yeni ders açılmasından dolayı muafiyet talebinde bulunulmayan dersten / derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler.
 • Öğrencilerin hangi yarıyıla kaydolacaklarına ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Bu öğrencilerin öğrenim süreleri kaydoldukları yarıyıldan itibaren başlar.
 • Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders / derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler ilgili birim tarafından başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır.
 • Muaf olunan derslerin AKTS ve kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl AKTS ve kredi yükünün %50’sinden fazla olması durumunda öğrenci bir üst yarıyıla intibak ettirilir. Alınmayan / muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.
 • Öğrenim görülen dönemde muafiyet işlemi yapılan kredi kadar, sonraki dönemden çakışma olmayacak şekilde ders alınabilir.
 • Muafiyeti kabul edilen derslerin başarı notu Üniversitemizdeki; ders kodları, ders adları, AKTS, kredi ve katsayıları transkript belgesinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilirler. Bu derslerin AKTS ve kredileri mezuniyet için gerekli ders ve kredi yükü ile akademik ortalamalara dahil edilir.
 • Muafiyet işlemleri yapılan dersler öğrenci tarafından istendiği takdirde yeniden seçilip alınabilir.

(22) Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ait öğrenim belgesi (transkript), ders içerikleri ve not dönüşüm tablosunun eklenmesi gerekir. Öğrenim belgesinin (transkript) onaysız olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(23) Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında aldıkları notların dönüştürülmesinde getirilen onaylı transkripte;

 1. Sadece harf notu varsa Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde kullanılan harf notu sistemiyle aynı ise, muafiyet/intibak formuna bu harf notu yazılır.
 2. Dörtlük notu bulunuyorsa (GNO’su 4 üzerinden ise), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32 üncü maddesinde tanımlanan başarı notuna karşılık gelen harf notu muafiyet/intibak formuna yazılır.
 3. Yüzlük notu bulunuyorsa (GNO’su 100 üzerinden ise), YÖK dönüşüm tablosuna göre 4’lük sisteme çevrilir ve ), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32 üncü maddesinde tanımlanan başarı notuna karşılık gelen harf notu muafiyet/intibak formuna yazılır.
 4. Eğer transkripte her iki not sistemi var ise dörtlük notu kullanılır.
 5. Her iki durumda başarı notu olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32 üncü maddesindeki tanımlanan başarı notuna karşılık gelen harf notu aralığının en yüksek puanı verilir.
 6. İki üniversitenin başarı notları, harf notları ve katsayıları birbirine tutmuyor ise (ilgili kişiden getirdiği transkriptin resmi onaylı yüzlük not karşılığı istenir, bu notlar öncelikle YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre dörtlük not karşılığına çevrilir) bu çevrilen not Hasan Kalyoncu Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosunda yer alan katsayıya karşılık gelen yüzlük notun harf notu muafiyet/intibak formuna yazılır (Örneğin: A+, B+ vb. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosunda yer almayan not dönüşümleri için kullanılır.).

Hazırlık Muafiyet Esasları

MADDE 7– (1) Hasan Kalyoncu Üniversitesinde öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dille olan herhangi bir programa kayıt yaptıran öğrenci, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf sayılabilmek için o yıl ki akademik takvimde ilan edilmiş olan Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girer.

(2) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenci Lisans Öğrenimine başlar; başarısız olan öğrenci ise Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Son 3 yıl içerisinde, Türkiye’de bulunan bir üniversitede İngilizce  hazırlık  eğitiminin  Advanced (C1) seviyesini başarı ile tamamlayan İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerine ve Upper-intermediate (B2)  seviyesini başarı ile tamamlayan İngilizce Öğretmenliği bölümü dışındaki bölüm öğrencilerine, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

(4) Bu maddenin (1) inci bendi kapsamına giren programlardan birine kayıtlı olup, daha önce Hasan Kalyoncu Üniversitesince yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerden, yeniden ÖSYM tarafından aynı nitelikli bir programa yerleştirilip kayıt yaptıranlar (öğrenimlerine iki  yıldan fazla ara vermemiş olmak koşulu ile) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf tutulur. Öğrenime ara verilen süre hesaplanırken öğrencinin üniversiteden ilişiğinin kesildiği tarih dikkate alınır.

Başka kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ait muafiyet esasları

MADDE 9- (1) Akademik değişim programları ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden ders almış öğrenciler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Bu öğrencilerin değişim programında almış oldukları derslerin karşıladıkları program kazanımları dikkate alınarak intibak işlemi yapılır. İntibak işleminde, öğrencinin akademik değişim programında almış olduğu dersler, kendi ders planındaki eşdeğer kazanımlı dersler yerine orijinal ismi ve kod ile yazılarak kredi ve notları aynen transfer edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

           MADDE 11- (1) Bu Yönerge Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler